Research Reports

क्र सं प्रतिबेदनको  शिर्षक अनुसन्धाननात्मक लेखको कार्यालय
प्रत्रिकाको नाम प्रकासित वर्ष एकल वा संयुक्त

1

Electoral System and Voting Process

निर्वाचन प्राणाली र मतदान प्रकृया

The Election Commission Nepal (ESP,UNDP)

Research Report

2012

Single

2

अपांगता भएका ब्यक्तिहरुको अधिकार सम्वन्धि महासन्धिको सन्दर्भमा प्रचलीत नेपाल कानुनको वर्तमान अवस्था

राष्ट्रिय अपांग महासंघ (NFDN)

अध्ययन प्रतिवेदन

2011

Single

3

फैसला कार्यान्वयन समस्या र समाधान

ROLHR (UNDP)

अध्ययन प्रतिवेदन

2014

Joint (Two)

4

निर्वाचन कानुन प्रशासन तथा ब्यवस्थापन १

Electoral Laws, Administration and Management..2

राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षण समिती

प्रतिवेदन २०६९

Joint (Three)

Note: Except above, more than 70th research report has been submitted in the various fields.